Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че с Решение №995/25.04.2019 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот(ПИ) с идентификатор 00299.90.5 по кадастралната карта на с. Александрово, местност „Стопански двор” в землището на с. Александрово, общ. Ловеч.

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч