Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-738/14.05.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план ПУП- План за застрояване и регулация(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. XIII-198, у.п.и. ХIV-198 и у.п.и. ХV-197 от кв. 35 по плана на с. Умаревци, общ. Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч