Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: откриване процедура - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 4, включващ отдел 226 подотдел "е" /съгласно одобрено от РДГ Ловеч план-извлечение за промяна вида на сечта от 19.08.2015 г./, попадащ в общински горски имот с идентификатор 02935.282.1 по КККР на с. Баховица, община Ловеч.

Информация за търга и условията за участие, прочетете в pdf файла.


Файлове:

Заповед 1532 Заповед 1532