Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: откриване процедура - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 3, включващ отдел 318 подотдел "о" /съгласно одобрено от РДГ Ловеч план-извлечение за промяна вида на сечта от 19.08.2015 г./, попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.13 по КККР на с. Йоглав, община Ловеч.

Информация за търга и условията за участие, прочетете в pdf файла.


Файлове:

Заповед 1533 Заповед 1533