Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: откриване процедура - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2, включващ отдел 306 подотдел "к" /съгласно одобрено от РДГ Ловеч план-извлечение за промяна вида на сечта от 19.08.2015 г./, попадащ в общински горски имот с идентификатор 21823.259.74 по КККР на с. Дойренци, община Ловеч.

Информация за търга и условията за участие, прочетете в pdf файла.


Файлове:

Заповед 1534 Заповед 1534