Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012

Община Ловеч обявява следните свободни работни места:

 

18 бр. за длъжността СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

7 бр. за длъжността МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

1 бр. за длъжността ШОФЬОР

 

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на община Ловеч.

Настоящият подбор се извършва с цел набиране на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Лицата ще бъдат подбрани на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълняват заложените в проекта дейности.

 

 • Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите се приемат в срок от 02.09.2019 г. до 20.09.2019 г. включително, в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”№ 5, бл. „Вароша”, партерен етаж.

 

 • Извършване на подбор.

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа.

Първи етап: Разглеждане на подадените документи:

Комисията разглежда подадените за участие в подбора документи и съставя протокол. Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на информационното табло в сградата на Домашен социален патронаж гр. Ловеч на 02.10.2019 г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на подбор.

Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в периода 07.10.2019 г. – 11.10.2019г.

Събеседването цели изясняване на:

 • мотивите за кандидатстване;
 • очакванията към работата;
 • професионалните компетенции;
 • уменията за работа с възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • нагласите за работа с възрастни хора и лица с увреждания, осигуряване на грижа в семейната среда и взаимодействие  с близки и роднини  на лицата с увреждания.

 

 • Класиране

За работата си, комисията съставя протокол, с резултатите от събеседването. Списъкът с класираните кандидати се обявява на информационното табло в сградата на Домашен социален патронаж на 18.10.2019 г. Комисията предлага на Кмета на община Ловеч да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 • Изисквания и компетентности за заемане на длъжностите
 1. Социален асистент
 • Образователна степен – основно образование;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умения за работа в екип;
 • Обективност на преценката;
 • Комуникативност и инициативност;
 • Поддържане на добър външен вид и обноски;
 • Способност да преговаря и да разрешава конфликти;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
 • Да познава нормативните документи, стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги в общността, всички вътрешни правилници и процедури, разработени и утвърдени за дейността и нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда.

 

 1. Медицински специалист
 • Образователна степен: бакалавър, професионален бакалавър, специалист здравни грижи;
 • Професионална област: медицински дейности;
 • Професионален опит: 1 година;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умения за работа в екип;
 • Обективност на преценката;
 • Комуникативност и инициативност;
 • Поддържане на добър външен вид и обноски;
 • Способност да преговаря и да разрешава конфликти;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.
 • Да познава Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, всички вътрешни правилници и процедури, разработени и утвърдени за дейността и нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда.

 

 1. Шофьор
 • Образователна степен: средно образование;
 • Професионален опит: 1 година като шофьор;
 • Допълнителни изисквания: Свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория В;
 • Да познава Закона за движение по пътищата и нормативните актове и инструкции, свързани с него.
 • Устройството на автомобила и изискванията за неговата експлоатация;
 • Нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда;
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност;
 • Обективност на преценката;

 

 • Документи за кандидатстване.
 • Заявление /получава се при подаване на документите/;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за завършено образование;
 • Документ за преминато обучение – удостоверение, сертификат;
 • Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” гр. Ловеч – ако е приложимо;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория В /за длъжността шофьор/