Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на ПУП - парцеларен план за обект: „АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на гр. Угърчин, с. Орляне, с.Каленик, с. Катунец, община Угърчин, с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект в сградата на община Ловеч, етаж 2, стая 227 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

       

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч