Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № 1600/07.10.2016 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 239/25.08.2015 г. на Общински съвет Ловеч, ще се проведе на 26.10.2016 г. от 10:00 часа в стая № 321, етаж 3 в сградата на  Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 34093.126.505 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йоглав, общ. Ловеч, одобрени със заповед РД-18-68/01.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение няма, с адрес: с. Йоглав, п. к. 5553, ул. ,,Мелнишка” №27-а, с площ от 1201 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 34093.126.415, номер по предходен план: 415, кв. 31, парцел Х, при съседи: 34093.126.507, 34093.126.254, 34093.126.413, съгласно скица №15-371887/29.07.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч, актуван с АЧОС №54397/21.08.2015 г. и Акт №54601/29.06.2016 г. за поправка на акт за частна общинска собственост №№54397/21.08.2015 г.

Начална тръжна цена 6 000,00 /шест хиляди/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 650,00 /шестстотин и петдесет/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС.

       Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 25.10.2016 г. в касата на Община Ловеч.

        В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 31.10.2016 г. от 10:00 часа в стая № 321, етаж 3 в сградата на общинската администрация при същите условия.

       Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 28.10.2016 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.