Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

 

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 1602/07.10.2016 г. на Кмета на Община Ловеч е допуснато:

         Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 02935.501.9576 и 02935.501.9577, попадащи в у.п.и. ІІІ-39, св. 62 по плана на с. Баховица, общ. Ловеч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЗА  КМЕТ:

Венцислав Христов

за Кмет на Община Ловеч