Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № 1619/11.10.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2016/2017 година.

Обект на публичните търгове са земеделски земи (пасища и ливади) от ОПФ, описани в Приложение № 1 към заповедта по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита.

За всеки имот се провежда отделен търг по ред, следващ тяхната последователност в Приложение № 1, по землища, при следния график:   

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на        провеждане

с. Абланица

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

09:00 ч.

Стая 321

с. Александрово

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

09:30 ч.

Стая 321

с. Баховица

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

10:30 ч.

Стая 321

с. Горан

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

11:00 ч.

Стая 321

с. Деветаки

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

11:30 ч.

Стая 321

с. Дойренци

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

13:00 ч.

Стая 321

с. Дъбрава

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

13:30 ч.

Стая 321

с. Лисец

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

14:30 ч.

Стая 321

с. Прелом

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

15:00 ч.

Стая 321

с. Стефаново

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

15:30 ч.

Стая 321

гр. Ловеч

28.10.2016 г.

03.11.2016 г.

16:00 ч.

Стая 321

 

Началната тръжна наемна цена и размера на депозита за участие в търга за всеки имот поотделно е в размер, посочен в колони 10 и 11 на Приложение № 1 към Заповед № 1619/ 11.10.2016 г. на Кмета на Община Ловеч. Размерът на депозита се внася за всеки имот поотделно и се заплаща на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч.          

3. Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

3.1.  регистрирани като земеделски производители;

3.2.  собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и/или лица, които поемат задължение да поддържат пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние;

3.3. нямат парични задължения към Община Ловеч;

3.4. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6; чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Ловеч и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ;

3.5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради не изпълнени клаузи по сключени договори.

Участниците в търговете подават ценово предложение за всеки имот поотделно, като могат да участват за повече от един имот в различните землища.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора.

             Цената на тръжната документация за всяко землище е в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.    

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 27.10.2016 г. в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” ( ЦУИГ ).

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки имот, ще се проведе повторен публичен търг на посочените в таблицата от настоящото обявление втора дата, час и място на провеждане, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа на 02.11.2016 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.