Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)q Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-519/25.03.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I-958 от кв. 105 по плана на с. Дойренци, общ. Ловеч, поземлен имот с идентификатор 21823.262.958 по Кадастралната карта на с. Дойренци, общ. Ловеч и за у.п.и. II-149.84, поземлен имот с идентификатор 21823.149.84 по Кадастралната карта на с. Дойренци, общ. Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч