Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ловеч обявява прием на документи за потребители на почасови патронажни услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч – Компонент 3“ № BG05M9OP001-2.101. Почасовите патронажни услуги ще се предоставят на:

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
 • Лица с увреждания;
 • Възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
 1. в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за   водене на независим и самостоятелен живот;
 2. в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID – 19;
 3. самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

     На лицата от целевите групи ще се извършват следните дейности: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите/.

 • Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите се приемат от 06.04.2020 г. всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков” № 5, бл. „Вароша”, партерен етаж. Телефон за контакт: 068 603 708.

 • Документи за кандидатстване.
 1. Заявление по образец
 2. Декларация за лични данни
 3. Документ за самоличност /за справка/
 4. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или други актуални медицински документи /епикризи/, с които се удостоверява състоянието на лицата с увреждания – ако има такива.

 Настоящата обява се публикува с цел набиране на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самоообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID – 19, както и за лица в карантинен период.

Подборът на потребители на патронажните услуги ще се осъществи на база наличната информация и заявена необходимост от лица на територията на общината.