Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: Одобрен проект за Подробен устройствен план – план схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – въздушни усукани проводници от съществуващ стълб № 1 дo нови стълбове  на уличното осветление от О.Т. 1051 до О.Т. 1059 по плана на гр. Ловеч.