Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: Одобрен проект за Подробен устройствен план – план-парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 43952.537.614 по плана на местност”Синан тепе”, землище на гр. Ловеч.