Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: проект за Подробен устройствен план – план-схема за електрозахранване на поземлени имоти с идентификатори 43952.196.4 и 43952.197.521 по плана на местност”Ак баир”, гр. Ловеч.