Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Главен експерт „Стопански и финансов контрол“

в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“,

дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки  

3. Професионален опит – 2 години

4. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти за Личен състав и работна заплата, MS Office (Word, Excel)

II. Цел на длъжността: Разработване, целесъобразно изпълнение и отчитане на бюджета на функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, формиране на средствата за работна заплата, изготвяне на длъжностни и поименни щатни разписания, обработка на аванс и заплати на персонала от двете функции.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 09.11.2016 г.