Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

 

 

Изх. № 34_024

Дата 04.11.2016 г.

 

 

 

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 1774/03.11.2016 г. на Кмета на Община Ловеч е допуснато:

         Изработване на проект на Подробен устройствен план(ПУП) за изменение на план за регулация (ПР) и ПУП – план за допълващо застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77311.500.353, 77311.500.354 и 77311.500.355 по кадастралната карта на с. Хлевене, общ. Ловеч – у.п.и. ІІІ-353, у.п.и. ІV-354 и у.п.и. V-355, кв. 38 по плана на с. Хлевене, общ. Ловеч

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч