Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

Директорът на Целодневна детска градина организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; спазва и прилага държавните образователни изисквания; осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност; съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства; сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда; организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания; контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация; осигурява условия за здравно- профилактична дейност в детската градина; изготвя длъжностно разписани на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати; изготвя и утвърждава длъжностно разписание.