Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед №688/19.05.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 354/22.02.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 08.06.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.1087 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дойренци, общ. Ловеч, одобрени със заповед РД-18-50/20.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение няма, с адрес: с.Дойренци, п. к. 5550, ул. ,,Младост”, с площ от 812 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, представляващ УПИ I от кв. 98 по плана за регулация на с. Дойренци, одобрен със Заповед № 670/07.09.1967 г., при съседи: 21823.262.925, 21823.262.1088, 21823.262.1212, съгласно скица №15-24737/23.01.2017 г. на СГКК-гр. Ловеч, актуван с АЧОС №54749/02.02.2017 г.

Начална тръжна цена 2 272,00 /две хиляди двеста седемдесет и два/ лева без ДДС  и депозитна вноска за участие 230,00 /двеста и тридесет/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 07.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 13.06.2017 г. от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 12.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.