Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед №687/19.05.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 353/22.02.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 08.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: застроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.866 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дойренци, общ.Ловеч, с площ 26 277 кв.м., адрес на поземления имот: с.Дойренци, ул.“Софроний Врачански“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, ведно с построената в него сграда с идентификатор 21823.262.866.1 /бивша здравна служба/, двуетажна, полумасивна, със застроена площ 204 кв.м. и предназначение: здравно заведение, съгласно АЧОС №53502/12.10.2012г. и скица №15-24772/23.01.2017 г. на СГКК-гр. Ловеч.

Начална тръжна цена 75 490,00 /седемдесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 7 600,00 /седем хиляди и шестстотин/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 07.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 13.06.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 12.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.