Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №431/23.05.2017 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43952.4.191, 43952.4.181, 43952.4.183, 43952.4.185, 43952.4.107 и 43952.4.108 по кадастралната карта на гр. Ловеч, местност „Полето”, землище на гр. Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч