Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На основание Заповед № 786/08.06.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №412/27.04.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 29.06.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.78 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрени със заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с площ 829.00 /осемстотин двадесет и девет / кв.м., адрес на поземления имот: гр. Ловеч, общ.Ловеч, Източна промишлена зона, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: съгласно кадастрална карта-за друг вид застрояване, а по действащия подробен устройствен план с отреждане: „За клуб“, стар идентификатор: няма, УПИ VI от кв.6 по действащия подробен устройствен план на Източна индустриална зона - гр.Ловеч, съгласно АЧОС №54776/08.03.2017 г. и скица №15-637680/29.12.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч.

Начална тръжна цена 24 900,00 /двадесет и четири хиляди и деветстотин/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 28.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

В случай, че не се явят кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 03.07.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 30.06.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.