Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Сграда от допълващото застрояване – лятна кухня и склад“

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 43952.508.8972, УПИ ХVІ-8972 от кв. 82 по плана на кв.“Гозница“,  гр. Ловеч, Община Ловеч.

Възложител: Миладин Альошев Весков   

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.