Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Покривна конструкция на съществуващ гараж с нова второстепенна постройка-навес“.

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 43952.512.87, УПИ ІІІ-3325 от кв. 124 по плана на гр. Ловеч, Община Ловеч.

Възложител: Денис Алейдинов Бедеков

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.