Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект:

"Преустройство на същ. жилище"

Местонахождение: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.512.188.3.1, ПИ с идентификатор 43952.512.188, УПИ IX-3301 от кв. 121 по плана на нов квартал, гр. Ловеч, Община Ловеч.

Възложител: Мариана Минкова Петрова.

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.