Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №644/25.01.2018 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор  43952.537.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе” в землището на гр. Ловеч, община Ловеч.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч