Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №701/29.03.2018 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.533.83 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето” в землището на гр. Ловеч, община Ловеч.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч