Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 134, ал. 6 и при условията на чл. 140 (5) от ЗУТ е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект:

                                                                                                                                             

„Еднофамилна жилищна сграда, гараж и ограда“

 

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 43952.513.1198, УПИ VІ-1198 от кв. 190 по плана на зона „Имеретински“, гр. Ловеч, Община Ловеч.

Възложител: Тодор Иванов Тодоров

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.

                                                                                                                                                                                                                        

арх. Минчо Петков

Главен архитект на Община Ловеч