Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Обявление

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със Заповед № 589/23.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПрЗ) за у.п.и. І, кв. 2, отреден за „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕАД по плана на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 43952.511.140 и 43952.511.195 по кадастралната карта на гр. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч