Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление до заинтересованите лица и обществеността

Относно: сключен договор между община Ловеч и "ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД" ООД, гр. София за провеждане на представително социологическо проучване за нагласите на населението на община Ловеч, обхващащо членовете на домакинстава, използващи отопление на твърдо гориво, във връзка с подготовка на проектно предложение на община Ловеч в рамките на Приоритет 5 "Въздух", процедура "За по-чист въздух!" по Програма "Околна среда" 2021 - 2027 (ПОС) относно инвестиционни мерки за подобряване качеството на въздуха.