Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление издадено разрешение за строеж № 149/15.10.2021 г. за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 149/15.10.2021 г. за обект: Пристройка към съществуваща жилищна сграда“.

Местонахождение: ПИ с идентификатор 43952.513.830 по КККР на гр. Ловеч, УПИ IV-830 от кв. 57 по плана на зона „Имеритински“, гр. Ловеч.

Възложители:

  • Софка Петкова Стоянова
  • Цветина Стоянчева Стоянова
  • Павлинка Петева Петева

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч