Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС

29.06.2023 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс за длъжността

Управител“ на специализирана социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „ВЯРА“

 

 

С Протокол № 2 от 27.06.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-1061/26.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

За длъжността управител на ЦНСТПЛУИ  „Вяра“ се класира кандидатът Даниел Цанков Лазаров със 175 точки.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                /п/

                                                                 /Венцислав Христов/                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

27.06.2023 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурса за управител на ЦНСТПЛУИ  „Вяра“

 

 

1. Допуска до втори етап от конкурс – Оценка на „Програма за развитието на социалната услуга за 3 години“ и провеждане на интервю със следните кандидати:

           1. Даниел Цанков Лазаров

2. Недопуснати кандидати:.

Няма.

3. С допуснатия кандидат ще се проведе оценка на внесената програма и интервю на 27.06.2023 г. от 14:00 часа в кабинета на г-н Венцислав Христов, заместник-кмет по „Образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности“,  ет. 2 в Общинска администрация – Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                            /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда и Стандарт 1, Критерий 1.2 – Приложение № 12 от Наредба за качеството на социалните услуги

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

            за заемане на длъжността „Управител“ на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „ВЯРА“ – 1 работно място, с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. Младост № 44

 

І. Изисквания за длъжността:

 1. Образование – минимална степен - висше – бакалавър
 2. Специалност – „Социални дейности“, „Социален мениджмънт“
 3. Професионален опит – минимум 4 години
 4. Компютърна грамотност – Word, Excel
 5. Познаване на нормативните актове в областта на предоставянето и управлението на социални услуги и трудовото законодателство.

 

ІІ. Цел на длъжността:

 Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на социалната услуга и я представлява пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица.

           ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът ще се проведе на два етапа:

            І-ви етап: - Подбор по документи за допускане на кандидатите;

ІІ-ри етап: - Оценка на „Програма за развитието на социалната услуга за 3 години“ и провеждане на интервю.

 

            Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.

 

ІV. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса
 2. Автобиография – CV
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
 5. Медицинско свидетелство.
 6. Свидетелство за съдимост. /Справката се изисква по служебен път като заявление се подава от гл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Ловеч, при приемане на документите./
 7. Едновременно с документите за кандидатстване, в отделен запечатан плик с надпис „Програма”, кандидатите подават разработената от тях „Програма за развитието на социалната услуга за 3 години”.

V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

  1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

  2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:30-12:00 часа и 13:00 - 16.30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 23.06.2023 година.