Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ кв. 314 по плана на гр. Ловеч

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)q Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-674/07.05.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на у.п.и. ХV-161 и у.п.и. ХХХI-548 от кв. 314 по плана на гр. Ловеч на у.п.и. ХV-161 и у.п.и. ХХХI-548 от кв. 314 по плана на гр. Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч