Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление по повод постъпили заявления за извършване на замяна на земеделска земя - общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

В Общински съвет - Ловеч е внесено предложение с вх.№ОС-16/12.01.2023 г. от Кмета на Община Ловеч, по повод постъпили заявления с вх. №№ 70-00-1913/21.10.2021 г. и 70-00-1838/11.10.2022 г. от „Бонмикс" ЕООД, с ЕИК: 820174429, представлявано от управителите Кристиян Драганов и Илия Крачунов, относно извършване на замяна на земеделска земя - общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 43952.52.2 по КККР на гр. Ловеч, местност „Музговото", с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3 и площ от 13 942 кв.м, актуван с АЧОС № 53897/02.09.2013 г., със земя на юридическо лице - „Бонмикс" ЕООД: поземлен имот с идентификатор 43952.21.11 по КККР на гр. Ловеч, местност „Каса байр", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 и площ от 23 801 кв.м, при съседи: 43952.21.16, 43952.21.12, 43952.21.6, 43952.21.10, 75112.39.1, като замененият общински имот бъде използван единствено за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на ел.енергия, необходима за нуждите на „Бонмикс" ЕООД.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

 

 


Файлове:

Обявление Обявление