Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА БЮФЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Със заповед №З-843/18.05.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 07.06.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ: Бюфет на Община Ловеч – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.81.1.3, с площ от 150 кв. м, в т.ч. зали за посетители с площ 86 кв. м и кухненски, спомагателни и обслужващи помещения и тоалетни с обща площ 64 кв. м, находящ се в сутеренния етаж на четириетажна сграда №1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 43952.514.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №22, актуван с АЧОС №53332/21.03.2012 г., за разкриване на заведение за хранене без сервиране на алкохол.

При необходимост промяна на предназначението и въвеждането на обекта в експлоатация е за сметка на наемателя, след писмено съгласие от Община Ловеч.

Начална тръжна месечна наемна цена: 473,00 (четиристотин седемдесет и три) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева, който се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ или по банкова сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF. За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 06.06.2023 г.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 09.06.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 08.06.2023 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.