Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за частично изменение на ОУП на гр. Ловеч и проект за изменнеие на ПУП-ПР за У.П.И. от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 134, ал. 1, т. 5 за изменение на ОУП и на основание на чл. 134. ал. 2, т. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР, при условията чл. 134, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че с Решение №947/27.07.2023 г. на Общински съвет Ловеч е дадено разрешение за:

1. Изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч на за ПИ 43952.511.140, ПИ 43952.511.195 и ПИ 43952.511.206, у.п.и. I, у.п.и XIV и у.п.и. III-206 от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч, Община Ловеч, като с него, посочените имоти да бъдат отразени с предназначение „терени за производствено-складови дейности“ в смесена устройствена зона (Соп), съгласно одобрените ПУП-ПРЗ със Заповеди № 1033/17.02.1975 г., №75/21.01.2010 г. и №903/26.06.2018 г. на кмета на община Ловеч.

2. Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за у.п.и. III-206 от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч, Община Ловеч, като с него.

2.1. Да се измени отреждането на у.п.и. III-206 от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч от „За ОП „Безалкохолни напитки“ в - “За търговски и складови дейности” в смесена устройствена зона (Соп), като в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 43952.511.206 съществува незастроен терен държавна земя, за който да се обособи (отреди) самостоятелен у.п.и. XVI-206 от кв. 2 по плана на ж.к. „Младост”, гр. Ловеч с площ от около 1 847 квадратни метра с лице към тупикова улица с о.к. 3617 до о.к. 3616 с необходимото отреждане “За производствени и складови дейности”.

2.2. Да се изработи и проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в същия обхват, с който план да се въведат необходимите устройствени показатели (височина, етажност, плътност, Кинт, озеленяване), матрици и ограничителни линии за свободно застрояване в у.п.и.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч