Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за частично изменение на ОУП на Община Ловеч и изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Беклемето“, землище на село Славяни, община. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 134, ал. 1, т. 1, при условията чл.134, ал. 3 от ЗУТ, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №787/29.12.2022 г. на Общински съвет Ловеч е дадено разрешение за:

1. Изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Ловеч за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67060.1.1, местност „Беклемето“, землището на село Славяни, община. Ловеч, и едновременно с него за:

2. Изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67060.1.1, местност „Беклемето“, землище на село Славяни, община. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч