Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за дадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ у.п.и. IХ от кв. 6 по плана на гр. Ловеч, Източна промишлена зона

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-985/26.06.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) у.п.и. IХ от кв. 6 по плана на гр. Ловеч, Източна промишлена зона.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч