Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за Инвестиционно предложение от „АТАНАС ПЛАМЕНОВ“ ЕООД

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„АТАНАС ПЛАМЕНОВ“ ЕООД

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на търговски комплекс и открит паркинг”, в ПИ№ 43952.506.18, по плана на гр. Ловеч, общ. Ловеч

 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на търговски комплекс, състоящ се от три магазина за хранителни и промишлени стоки, аптека и паркинг за 50 броя паркоместа.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти тел.:

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.