Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадена виза от Главния архитект на Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за обект:

„Интериорно преустройство на самостоятелен обект в сграда с промяна предназначението от спортна и развлекателна дейност в жилище без фасадни промени“

Местонахождение: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 43952.515.15.1.5  в поземлен имот с идентификатор 43952.515.15, УПИ V от кв. 217а по плана на кв. „Вароша“, гр. Ловеч, Община Ловеч.

Възложител: Магдалена Васкова Иванова

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч