Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда в собствен имот“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект:

„Пристройка към съществуваща жилищна сграда в собствен имот“

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 43952.513.849, УПИ VII-849 от кв. 56 по плана на гр. Ловеч, Община Ловеч.  

Възложител: Снежина Стефанова Маринова      

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.

 

 

арх. Минчо Петков

гл. архитект на Община Ловеч