Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Съществуващ самостоятелен обект в сграда от административен в жилищен“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект:

„Съществуващ самостоятелен обект в сграда от административен в жилищен“

Местонахождение: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.1026.1.10, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.1026, УПИ I-за жил. строителство и трафопост от кв. 39 по плана на зона България, гр. Ловеч, Община

Ловеч.

Възложител: „АПИАКТА 97“ ООД      

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.

 

                                                                                                                                                               

арх. Минчо Петков

гл. архитект на Община Ловеч