Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на обект „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е дадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект:

„Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 43952.515.195, УПИ ХV-2701 от кв. 227 по плана на кв.“Вароша“, гр. Ловеч,  Община Ловеч.

Възложител: Йорданка Цветкова

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

арх. Минчо Петков

Главен архитект на Община Ловеч