Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в кв. 45 с. Лешница, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № 3-1057/08.07.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 43579.500.622, 43579.500.694 и 43579.500.695, за които са отредени урегулирани поземлени имоти III-206, IV-206 и V-209, кв. 45 с. Лешница, община Ловеч.

Възложител: Ани М. Джамбазова - Крачева.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч