Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Ловеч, кв. „Продимчец“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-10/05.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на изменение на подробен устройствен план(ПУП)-план за регулация и застрояване(ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) III-8477, у.п.и. IV-8476, у.п.и. V-8476 и у.п.и. VI-8487 от кв. 6 и промяна на улична регулация между о.т. 27 през о.т. 8, о.т. 7, о.т. 6 до о.т. 5 по плана на гр. Ловеч, кв. „Продимчец“.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч