Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на КПИИ за обект по плана с. Радювене, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 3-2130/30.12.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено, изработване на:

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Склад за инвентар“ в у.п.и. VIII-947 от кв. 121 по плана на с. Радювене, общ. Ловеч със следните части.

1. Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. VIII-947 от кв. 121 по плана на с. Радювене, общ. Ловеч.

2. Технически инвестиционен проект на обект „Склад за инвентар“ в у.п.и. VIII-947 от кв. 121 по плана на с. Радювене, общ. Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч