Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч и едновременно с него разрешение за изработване на проект за изработване на ПУП-ПРЗ в местност „Кремъка“, землище на с. Слатина

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 134, ал. 1, т. 1, при условията чл.134, ал. 3 от ЗУТ, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №541/25.08.2021г. на Общински съвет Ловеч е дадено разрешение:

Изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч и едновременно с него разрешение за изработване на проект за изработване на подробен устойствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67218.24.42 в местност „Кремъка“, землище на село Слатина, община Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч