Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч и разрешение за изработване проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност „Музговото“, СИЗ, гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 134, ал. 1, т. 1, при условията чл.134, ал. 3  от ЗУТ,  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №461/25.08.2021г. на Общински съвет Ловеч е дадено разрешение:

Изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч и едновременно с него за разрешение за изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 43952.53.21, 43952.53.22, 43952.53.23 и 43952.53.24, местност „Музговото“, СИЗ, гр. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч