Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за частично изменение на ОУП на община Ловеч за ПИ с идентификатори 43952.68.3 и 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за изменение на ОУП и на основание на чл. 134. ал. 2, т. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР, при условията чл. 134, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че с Решение №875/27.04.2023 г. на Общински съвет Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на:

1. Проект за частично изменение на ОУП на община Ловеч за ПИ с идентификатори 43952.68.3 и 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч, с който да се промени устройствената зона за ПИ с идентификатори 43952.68.3 и 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч, определена в ОУП, като „жилищна устройствена зона“ в устройствена зона „за предимно производствена дейност“ /Пп/ с предназначение „за предимно производствена дейност“, съгласно одобрения ПУП-ПРЗ със Заповед №1417/25.08.2005 г. на кмета на община Ловеч.

2. Изменение на плана за регулация на ПУП-ПР за ПИ с идентификатори 43952.68.3 и 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч, с който да се смени предназначението на у.п.и. I-68.3 и у.п.и. I-67.8 в местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч от „за предимно производствена дейност“, като им се определи предназначение „за фотоволтаична централа“ в съответствие с установената устройствена зона „за предимно производствена дейност“ /Пп/ по одобрен ПУП-ПРЗ за поземлените имоти със Заповед №1417/25.08.2005 г. на кмета на община Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч