Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Александрово, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1860/12.11.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. V-344 от кв. 57 по плана на с. Александрово, община Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

съгласно Заповед № З-1783/02.11.2020 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч